Υποβολή Αίτησης

 

     
Δικαιούχος: ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ   Πόλη: Λειβαδίτσα Πέλλας
Ταχ. Διεύθυνση: Λειβαδίτσα Πέλλας   Ημερομηνία: 08 / 10/ 2018
Ταχ. Κώδικας: 58005   Αρ. Πρωτ.: 449
Πληροφορίες: Απόστολος Ζαφειρόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ.    
Τηλέφωνο: 6974120888    
Fax:    
E-mail: iianromilia@gmail.com   Προς: Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ. 58100, Έδεσσα

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

 

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

ΔΡΑΣΗ 19.2.5.: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα»

ΔΡΑΣΗ 19.2.6: « Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 : «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια)»

 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 8750/ 12-04-2018 πρόσκλησης, με Κωδικό: 19.2.4.5_1 / M2999008 της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πέλλας  Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υποβάλλουμε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ανέγερση πολιτιστικού κέντρου του Ι.Ι. Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας Η Αγία Τριάδα», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010966846 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 599.562,85 €.

 

Share this post

Translate »